УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ

(В сила от 01.09.2021 г.)

1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522 с Партньорството на „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1.
2. Период от 01.09.2021 до 30.09.2021 г.
3. Кампанията предоставя възможност за ползване на услугата достъп до електронната образователна платформа e-prosveta.bg, с цената, посочена по-долу за срока на посочения абонамент.
4. Условията са валидни, ако в посочения срок по т. 2 по-горе бъде активиран абонамент с валидност 18 месеца, който се заплаща еднократно чрез кредитна или дебитна карта.
5. Към стандартната цена на абонамента 129,99 лв. се прилага отстъпка, като след прилагане на отстъпката крайната цена за 18-месечен абонамент, активиран при условията на  т. 4 на тези Условия до 30.09.2021 г. е 99,99 лв. Посочените цени са с включен ДДС. След изтичане на периода на тази Кампания се прилага стандартната цена на абонамента 129,99 лв.
6. По отношение на ползваните услуги, доколкото не се изменят от настоящите Условия на Кампанията, се прилагат и Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.
7. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
8. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
9. Настоящите Правила влизат в сила на 01.09.2021 г.

Условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформата е-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД чрез срочен абонамент за достъп до платформата с валидност 18 месеца

1. Тези условия („Условия“) уреждат юридическата рамка на взаимоотношенията между всеки потребител („Потребител“) и „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД („Доставчик“) по повод достъпа до интернет сайта e-prosveta.bg („Сайт“) и използването на конкретно изброени услуги, предоставени от Доставчика „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД в партньорство с „A1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД („А1”). Достъпът до сайта e-prosveta.bg се извършва чрез централизираната платформа на сайта („Платформа”). Настоящите условия се прилагат заедно с Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg (ОУ), предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.
2. Тези Условия се прилагат за предоставяне на следната услуга: СРОЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА С ВАЛИДНОСТ 18 МЕСЕЦА
3. Начин на плащане:

При срочния абонамент по т. 2 цената за целия период от 18 месеца се предплаща наведнъж. Потребителят може да заплати цената на Услугите от срочния пакет за достъп до Платформата чрез кредитна или дебитна карта, чиито данни Потребителят въвежда при абониране за Услугата.

4. Продължителност на договорните отношения: Със сключването на договор за абонамента по т. 2 по-горе, Страните установяват договорни отношения за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, като крайният срок за ползване на пакета е посочен в потребителския профил на Потребителя в Моят А1, меню Моите услуги, секция е-Услуги.
5. Прекратяване на договора за срочен абонамент за достъп до Платформата с валидност 18 месеца: Потребителят може да прекрати договора чрез изпращане на електронно съобщение в свободна форма на е-мейл адрес: info@prosveta.bg. В този случай заплатената от Потребителя цена за срока от 18 (осемнадесет) месеца не подлежи на възстановяване.
6. За неуредените в настоящите правила условия се прилагат Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД, публикувани на адрес: www.e-prosveta.bg, доколкото не се изменят от настоящите правила.
7. Настоящите Условия влизат в сила от 01.09.2021 г.