Общи условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформата е-prosveta.bg

Сайтът e-prosveta.bg е разработен от „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522, и „Просвета Либри“ ЕООД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201515973, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG201515973. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД има права на собственик и администратор на e-prosveta.bg.

Съдържание:

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ ЮРИДИЧЕСКАТА РАМКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ („Потребител“) и „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД („Доставчик“) ПО ПОВОД ДОСТЪПА ДО ИНТЕРНЕТ САЙТА e-prosveta.bg („Сайт“) И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНКРЕТНО ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДОСТАВЧИКА „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ. ДОСТЪПЪТ ДО САЙТА e-prosveta.bg СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ПЛАТФОРМА НА САЙТА („Платформа”).
1.2. САЙТЪТ www.e-prosveta.bg ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, В КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА СЕ ОБОЗНАЧАВАТ ОБЩО В ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ КАТО ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“.
1.3. ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ИЗПОЛЗВА ПЛАТФОРМАТА! ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Е В ИНТЕРЕС НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА МУ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
1.4. ПЛАТФОРМAТАТА ДАВА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЛИЧНИ (НЕТЪРГОВСКИ) ЦЕЛИ.
1.5. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
А. МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА;
Б. СРОЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА С ВАЛИДНОСТ 12 МЕСЕЦА;
В. ДРУГ СРОЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА С ВАЛИДНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ДОСТАВЧИКА СПОРЕД ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ТЪРСЕНЕ.
(„Услуга” или „Услуги”)

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Сключването на договора за предоставяне на услуга за достъп до Платформата, съобразно избран от Потребителя абонамент и срещу заплащане на месечна такса, се осъществява в съответствие с последователни стъпки, показани, достъпни и осъществени на Сайта www.e-uchebnik.bg, където се извършва реалната покупка, както и на други интернет сайтове на търговски партньори, за които Доставчикът периодично ще предоставя информация на своя Сайт („Регистрация“).
2.2. След като се запознае с условията на абонамента, Потребителят е необходимо да направи регистрация, ако няма такава, в платформата на Доставчика www.e-prosveta.bg. Доставчикът изпраща в разумен срок потвърждение по имейл до Потребителя във връзка с активиране на абонамента. Датата на изпращане на потвърждението се счита за дата на сключване на договора с Потребителя.
2.3. Потребителят може да създаде потребителски профил и на интернет сайтове на търговски партньори на Доставчика, съгласно списък, оповестен на Сайта. Съответният търговски партньор на Доставчика изпраща в разумен срок потвърждение по имейл до Потребителя във връзка с активиране на абонамента. Датата на изпращане на потвърждението се счита за дата на сключване на договора с Потребителя. В този случай Потребителят задължително трябва да направи и регистрация и на платформата на Доставчика www.e-prosveta.bg.
2.3. С инициирането на поръчка се счита, че Потребителят потвърждава своето информирано съгласие за сключване на този договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, след като се запознае със съдържанието на тези Общи условия и ги потвърди на указаното място. Тези Общи условия с всички изменения и допълнения към тях представляват пълното съдържание на договора, сключен на български език между Доставчика и Потребителя. Цената на услугата е достъпна на сайта www.e-prosveta.bg, както и на сайтовете на търговските партньори по т. 2.1.
2.4. След успешно заплащане на Потребителя се генерира уникален код за достъп до пълното съдържание на Платформата.
2.5. Уникалният код за достъп до съдържанието на Платформата се предоставя в профила на Потребителя, след извършена регистрация от Доставчика или от негов търговски партньор, или се изпраща чрез е-мейл. След генериране на уникалния код за достъп Потребителят извършва регистрация в Платформата, в случай че няма такава. Достъпът се осъществява с въвеждане на кода за достъп в предназначеното за него поле.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3. Със сключването на договор за предоставяне на услуга за достъп до Платформата Потребителят приема тези Общи условия, с което ще се счита обвързан от тяхното съдържание.
3.1. Доставчикът може по всяко време да извършва изменения в тези Общи условия, като уведоми Потребителя за всяко изменение в Oбщите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя адрес на електронна поща или по друг начин, предвиден в действащото законодателство.
3.2. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да заяви, че желае да бъде обвързан от договора при действащите преди изменението Общи условия. Потребителят упражнява тези свои права, като изпраща до Доставчика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по т. 3.1.. Този ред не се прилага, ако изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.
3.3. Потребителят ще има на разположение на Сайта изменения актуализиран текст на Общите условия. Ако не упражни описаните по-горе свои права, Потребителят се счита обвързан от приетите изменения в Общите условия.

ІV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4. Съдържанието на Платформата, включително, но без изчерпателност на изброяването, всички текстове, графики, изображения, фотоснимки, регистрирани марки, лого, звукови сигнали, музика, произведения на изкуството, интерфейс системи, компютърни кодове и/или други материали или информация, независимо от техния вид, формат или функционалност, които ще бъдат публикувани на Платформата по време на действието на договорните отношения между Страните, са интелектуална собственост на Доставчика по отношение на (без изключителност на изброяването) своя дизайн, структура, визуално и звуково оформление и съдържание. Всякакво неоторизирано използване на Платформата в нарушение на Общите условия и действащото законодателство на Република България, регламентиращо авторското право и сродните му права, представлява нарушение на закона. Копирането, захранването на бази данни, предаването, възпроизвеждането, публикуването, разпространението, съхраняването или използването на Платформата или елементи от нейното съдържание по какъвто и да е друг начин освен посочения в тези Общи условия, без предварителното изрично писмено съгласие на „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД е забранено. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД ще сезира компетентните органи при нарушение на своите права на интелектуална собственост и ще претендира за обезщетение в пълен обем според конкретния случай. При наличие на престъпни обстоятелства ще бъдат уведомявани и органите на МВР, ДАНС и Прокуратурата.
5. Потребителят изрично се задължава да спазва всички авторски права, както и права, произтичащи от търговски марки, патенти и други обекти на интелектуална собственост на Доставчика и на всяко трето лице във връзка с използването на Платформата. Тези Общи условия не предоставят на Потребителя никакви други права, освен правото да използва пакетите за достъп до Платформата по уговорения в този документ начин.
6. Потребителят няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на Платформата от другите потребители, както и да използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.
7. Потребителят има право да цитира информация от Платформата, като посочва задължително източника и носи отговорност за точността и достоверността на цитираната информация.
7.1. Включването на връзки към материали от Платформата в интернет страница на Потребителя се допуска само с предварителното изрично писмено съгласие на Доставчика.
7.2. Потребителят няма право да изменя съдържанието на Платформата, нито да използва HTML код, за да изтегля съдържание от Платформата, без предварително изрично писмено съгласие на Доставчика.

V. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8. Потвърждавайки неотменимо съгласието си с текста на тези Общи условия, достъпни на Платформата, Потребителят декларира, че се е съгласил да получи на траен носител и е получил от Доставчика на траен носител относимата предварителна информация относно съществени разпоредби на договора, която е уточнена по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, а именно:
8.1. Доставчик на услугите:
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД: дружество, валидно учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131105522, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, www.prosveta.bg, имейл info@prosveta.bg, което администрира Платформата.
8.2. Служебен адрес за кореспонденция и жалби на потребители:
Потребителят има право да подаде оплакване срещу Доставчика чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите www.kzp.bg, като избере и попълни електронната форма за подаване на жалба/сигнал. Оплакването може да бъде подадено и лично от Потребителя в удобен за него регионален център на Комисията за защита на потребителите в страната.
При възникване на спорове между Потребителя и Доставчика Потребителят има право да отнесе спора за алтернативно разрешаване пред Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите на адрес гр. София 1000, ул.„Врабча”№1, http://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, като следва указанията на нейната интернет страница.
Потребителят има право да подаде жалба и на Европейската платформа за онлайн решаване на спорове http://ec.europa.eu/odr – портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични и национални онлайн покупки.
Потребителят може да адресира кореспонденция и жалби и директно до „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД на адрес гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, тел. +359 2 818 20 10, факс +359 2 818 20 19, имейл info@e-uchebnik.bg, www.prosveta.bg. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД разглежда всяка жалба в 7-дневен срок от постъпването ѝ, като уведомява Потребителя за своето решение по случая. Ако Потребителят не е удовлетворен от решението на „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, Доставчикът предоставя на Потребителя на хартиен или на друг траен носител горепосочената информация за алтернативно решаване на спорове. „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД не участва в други институционализирани извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване, освен пред посочените по-горе органи за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват на дейност попада.
Доставчикът поддържа по всяко време законоустановената информация, касаеща жалбите на потребителите, на обособено място на Сайта. При законодателни промени в тази информация Доставчикът актуализира съдържанието на информацията на съответното място на Сайта.

8.3. Основни характеристики на Услугите:
Услугите, доставяни съгласно тези Общи условия, включват: възможност за платен достъп до електронни образователни ресурси като интерактивни електронни учебници, електронни познавателни книжки и тетрадки, електронни учебни помагала, електронни уроци, видеоуроци, тестове, работни листове, електронни образователни игри, онлайн издания, други продукти с дигитално съдържание („Услуги”). Доставчикът може периодично да предоставя и допълнителни стоки и услуги, достъпни чрез използването на Платформата.
8.4. Цена на Услугите (включително всякакви такси и данъци):
Продажните цени на Услугите, доставяни по реда на тези Общи условия (включително всякакви такси и данъци), се появяват с ясно и недвусмислено изображение на Платформата. Доставчикът има право да изменя цените на Услугите в съответствие с търговската си политика. Всяка промяна на цените на Услугите поражда действие незабавно след като бъде въведена на Платформата по начин, който позволява променените цени да бъдат разгледани от Потребителя преди избор на бутона, активиращ функцията закупуване.
8.5. Начин на плащане:
8.5.1. При срочните абонаменти, както следва: месечната цена за тях се заплаща еднократно. Потребителят може да заплаща цената на Услугите от срочните пакети за достъп до Платформата чрез кредитна или дебитна карта, чиито данни Потребителят въвежда при абониране за Услугата.
8.5.2. Потребителят заплаща дължимото възнаграждение съобразно указанията на Сайта на Доставчика.
8.6. Доставка на услугите:
Доставката на Услугите се извършва чрез осигуряване на достъп на Потребителя до пълното съдържание на Платформата съгласно тези Общи условия. В деня на получаване на цената на Услугите Доставчикът генерира уникален код на достъп, който се изпраща до Потребителя чрез е-мейл. При въвеждане на кода за достъп в предназначеното за него поле Потребителят получава достъп до Услугите.
8.7. Право на отказ от договора:
8.7.1. Потребителят има право да се откаже от договора с писмено изявление в срок от 14 (четиринадесет) дни, без да посочва причина и без да дължи обезщетение.
8.7.2. Срокът по чл. 8.7.1 започва да тече от датата на сключване на договора, съгласно тези Общи условия.
8.7.3. Уведомлението за отказ се изпраща до Доставчика чрез писмо на адрес гр. София, ул. „Земеделска“ № 2 или на следния имейл: info@prosveta.bg, или чрез Стандартния онлайн формуляр за отказ.
8.7.4. При упражняване на правото на отказ по този чл. 8.7, ако Потребителят е въвел активационния код за абонамента в Платформата, Доставчикът му възстановява заплатената абонаментна такса за предоставяне на Услугите, като приспада пропорционална част от нея за периода от датата на закупуване на абонамента до датата на упражняване на правото на отказ. При неизползван активационен код Доставчикът възстановява на Потребителя 100 % от платената цена на абонамента.
8.7.5. Доставчикът възстановява на Потребителя посочените суми в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото да се откаже от договора, в същото платежно средство, с което Потребителят е заплатил цената на Услугите.
8.7.6. Пpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на получената сума, комисиони на банки и други разходи извън сумата по стойността на заплатената абонаментна такса, остават за негова сметка.
8.7.7. Доставчикът или Потребителят, според конкретния случай, има право да извърши прихващане на вземането си срещу всяко свое насрещно задължение към другата Страна до размера на по-малкото от тях.
8.7.8. Стандартният формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителя е предоставен към Информацията за право на отказ, с която Потребителят се запознава преди извършване на плащане за избран пакет от Платформата.
8.7.8. При упражняване от Потребителя на правото на отказ Доставчикът изпраща незабавно на Потребителя на траен носител потвърждение за получаване на отказа.
____________________________________________________
(Предоставените на Потребителя права по този чл. 8.7 се прилагат само ако той е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, т.е. физическо лице, което използва услуги, които не са свързани с неговата търговска или професионална дейност, и физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност при установяване на договорни отношения с Доставчика по реда на тези Общи условия. Този чл. 8.7 не се прилага, ако Потребителят не е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.)
8.8. Период на валидност на уговорените предлагани цени:
Предлаганите цени остават валидни по отношение на всеки Потребител до изменението в съответствие с търговската политика на Доставчика при условията, посочени в чл. 8.4 по-горе.
8.9. Минимална продължителност на договорните отношения:
Със сключването на договор Страните установяват договорни отношения съобразно избрания от Потребителя абонамент, както следва:
8.9.1. за месечен абонамент за достъп до Платформата – договорът е сключен за срок от 1 (един) месец, считано от датата на сключване на договора;
8.9.2. за срочен абонамент за достъп до Платформата със срок 12 месеца – договорът е сключен за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждане на активационния код за абонамента в Платформата, като крайният срок за ползване на пакета е посочен в потребителския профил на Потребителя;
8.9.3. при въвеждане на срочен абонамент за достъп до Платформата с друг срок – договорът е сключен за съответния срок, считано от датата на въвеждане на активационния код за абонамента в Платформата, като крайният срок за ползване на пакета е посочен в потребителския профил на Потребителя.
8.10. Прекратяване на договора:
8.10.1. Прекратяване на договор за месечен абонамент за достъп до Платформата
а) Потребителят има право да прекрати този договор по всяко време след 23:59 ч. в деня на активацията през своя профил, без неустойка за прекратяване на абонамента, и без връщане на неизползваната част до края на абонамента.
б) Доставчикът има право да прекрати по всяко време този договор при прекратяване на съществуването или функционирането на Платформата и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване на достъпа до Услугата да възстанови на Потребителя пропорционална част от месечната абонаментна цена, съответстваща на месечния период, през който Потребителят е лишен от възможността за достъп до Услугата.
8.10.2. Прекратяване на договор за срочен абонамент за достъп до Платформата:
а) Потребителят може да прекрати договора чрез изпращане на електронно съобщение в свободна форма на е-мейл адрес info@prosveta.bg. В този случай Потребителят дължи част от таксата, пропорционална на изтеклия период на използване на абонамента преди прекратяването на договор.
б) Доставчикът има право да прекрати по всяко време този договор при прекратяване на съществуването или функционирането на Платформата и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване на достъпа до Услугата да възстанови на Потребителя пропорционална част от месечната абонаментна цена, съответстваща на месечния период, през който Потребителят е лишен от възможността за достъп до Услугата. В този случай Потребителят се освобождава от задължението да заплаща останалите месечни вноски до изтичане на срока за ползване на пакета.
в) При изтичане на срока за ползване на избрания абонамент договорът прекратява своето действие и пакетът се деактивира автоматично, доколкото в споразумение между страните не е уговорено друго.
8.11. Гаранция:
8.11.1. Законът за защита на потребителите предвижда законова гаранция за съответствие на предлаганите Услуги с договора, сключен между Доставчика и Потребителя. Гаранцията не се отнася за случаите, в които Услугата не може да бъде достъпена или не функционира нормално, поради неизправност на техниката на Потребителя, наличие на нелицензирана операционна система или такава, неотговаряща на техническите изисквания за работа с Услугата.
8.11.2. Потребителят има право да предявява жалби, оплаквания и претенции пред Доставчика „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД на адрес гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, тел. +359 2 818 20 10, факс +359 2 818 20 19, имейл info@prosveta.bg, същите се разглеждат от Доставчика по реда на т. 8.2 по-горе.
8.11.3. Услугите са разработени от „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД с търговски адрес гр. София 1618, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2 или друг производител от Издателска група „Просвета“.
8.11.4. Доставчикът не е обвързан от писмени кодекси за добра търговска практика, но спазва законоустановените стандарти на добрите търговски практики при предоставяне на Услугите.
8.12. Наличност на Услугите:
Предлаганите от Доставчика Услуги са налични непрекъснато по време на функционирането на Платформата при условията, определени в тези Общи условия.
8.13. Опасности, свързани с използването на Услугите:
Предлаганите от Доставчика Услуги не крият опасност при използването им с изключение на обичайните рискове, произтичащи от електронната среда, описани в раздел XV („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.
8.14. Условия за използване на Услугите и влияние, което те оказват върху други стоки и услуги при евентуално съвместно използване:
Предлаганите от Доставчика Услуги се използват в електронна среда. При нормално използване те не оказват въздействие върху други стоки и услуги. Независимо от това при използване на Услугите е възможно настъпване на присъщи за електронната среда рискове с потенциално въздействие върху други стоки и услуги, като компютърни вируси, неоторизиран достъп, загуба на информация, описани в раздел XV („Ограничения на отговорността на Доставчика“) от тези Общи условия, за които Доставчикът не носи отговорност.
8.15. Изменения в предварителната информация:
Обстоятелствата, посочени в тази т. 8, може да бъдат променяни от Доставчика. В такива случаи той се задължава да актуализира предварителната информация и да я направи достъпна по подходящ начин на Сайта. При липса на друга изрична уговорка между страните се приема, че актуализираната предварителна информация се предоставя като част от тези Общи условия. При промяна в предварителната информация съответно се прилагат точки 3.1 – 3.4 от тези Общи условия.
8.16. Декларация:
Доставчикът изрично декларира, че предварителната информация, съдържаща се в този чл. 8, е търговско предложение.

VІ. РЕГИСТРАЦИЯ

9.1. Регистрацията в Платформата се осъществява, като Потребителят попълни регистрационна форма, в която посочи желано от него потребителско име и парола за достъп. Потребителското име и паролата за достъп трябва да съдържат комбинация от символи съобразно указанията на Платформата. В случай че посоченото от Потребителя потребителско име се ползва от вече регистриран Потребител, то Потребителят посочва друго потребителско име. Потребителят получава линк за активация на Регистрацията на посочения от него електронен адрес (имейл). Регистрацията на Потребителя остава активна до момента, в който Потребителят не я деактивира по свое изразено желание, или до момента, в който регистрацията не бъде изтрита от „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, в случай на нарушаване на тези Общи условия.
9.2. За целите на регистрацията Потребителят е длъжен да предостави точна, вярна, актуална и изчерпателна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и своевременно да осъвременява информацията при настъпване на промени. В случай че Потребителят предостави невярна, неточна или непълна информация, „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД има право по своя самостоятелна преценка да заличи регистрацията на Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, съдържащи се на Платформата, без да носи каквато и да било отговорност.
9.3. Потребителят има право да използва Услугата на до 2 (два) броя устройства едновременно, включващи компютри, мобилни телефони, таблети или други.

VІІ. ПРОЦЕДУРА ПРИ ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

10. В случай на загубване или забравяне на въведената парола администрираната от Доставчика система предоставя на Потребителя възможност да създаде нова парола след активиране на функционалност „забравена парола“. Потребителят въвежда имейла, с който е регистриран. На имейла се получава писмо с указания за промяна на паролата.

VІІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1. Като администратор на лични данни Доставчикът се задължава да обработва предоставените от Потребителите лични данни единствено с цел обработка по електронен път при доставка на поръчани услуги. Доставчикът извършва обработката при коректно спазване на нормите на Закона за защита на личните данни.
11.2. При промяна в личните данни на Потребителя или при констатирана неточност при въвеждането им Потребителят уведомява Доставчика, който извършва необходимите промени.
11.3. Доставчикът гарантира на Потребителите, че личните им данни се обработват и съхраняват единствено за целите на поддръжка на определени функционалности на Платформата и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Политиката за лични данни на Доставчика може да бъде разгледана на
http://www.prosveta.bg/privacy

ІХ. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА

12.1. Потребителят е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с неговото потребителско име, парола и код за достъп до платформата.
12.2. Потребителят се задължава да уведоми незабавно Доставчика за всяко неправомерно използване на потребителското му име, парола и/ или код за достъп или за всяко друго нарушаване на сигурността на функциониране на Платформата. В такива случаи Потребителят е длъжен да предостави на Доставчика цялата информация, която му е известна относно конкретния случай на неправомерно използване, с цел осуетяване на бъдещи пробиви в системата за сигурност.
13. Потребителят се съгласява да не използва Платформата, за да:
13.1. създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Платформата, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Платформата, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;
13.2. се представя за представител на Издателска група „Просвета“ или на друга група лица, обособени по какъвто и да е признак;
13.3. формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е имуществено или неимуществено право на Издателска група „Просвета“ или на което и да е трето лице или нарушава личното пространство на което и да е физическо лице;
13.4. нарушава нормалната работа на другите Потребители на Платформата и да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите Потребители да разглеждат и/или закупуват Продукти чрез функционалностите на Сайта;
13.5. възпрепятства предоставяне на услугите на Платформата или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, които се предоставят чрез Платформата;
13.6. събира и използва неправомерно лична информация за други Потребители;
13.7. нарушава действащото законодателство или тези Общи условия.

Х. КОНТРОЛНИ ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

14. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности Доставчикът има право по всяко време временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на Услугата, както и на достъпа до всички функции на Услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.
15. Доставчикът си запазва правото без предизвестие да ограничава и/или отказва достъп до Платформата на Потребители, които еднократно или системно нарушават горепосочените правила. Доставчикът може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата Услуга на конкретни Потребители.
16. Доставчикът си запазва правото да редактира и/или премахва информация, предоставена от Потребител в нарушение на изискванията на тези Общи условия.
17. Потребителят има право да разпечатва, възпроизвежда и използва съдържанието, предоставено чрез Платформата, единствено за лична употреба. Разпечатването, възпроизвеждането, разпространението и използването на съдържанието на Платформата с търговска цел е забранено. „Търговска цел“ по смисъла на тази разпоредба означава всяко използване на съдържание на Платформата, което е насочено към извличане на икономическа изгода за Потребителя, независимо дали той действа като физическо лице, или като търговец.

ХІ. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

18. Платформата съдържа информация за всички услуги, разпространявани чрез него. Информацията включва данни за продажната цена, основните характеристики на предлаганите продукти и услуги, както и допълнителни сведения, които биха подпомогнали избора на Потребителя. Доставчикът може да представя продуктите и услугите чрез кратко резюме. Така изготвените резюмета на продуктите и услугите ще имат само рекламна насоченост и няма да представляват пълна и изчерпателна извадка от съответните продукти и услуги.
19. За целите на този договор Доставчикът предлага чрез Платформата възможност за платен достъп до електронни образователни ресурси, включващи интерактивни електронни учебници, електронни познавателни книжки и тетрадки, електронни учебни помагала, електронни уроци, видеоуроци, тестове, работни листове, електронни образователни игри, онлайн издания, други продукти с дигитално съдържание.

ХІІ. ЦЕНИ

20. Всички цени на Платформата са задължително в левове с включен ДДС. В случай че Услугите имат различни цени на различни пакети, на Платформата се посочват цените на всеки пакет.
21. При обявяване на намаления Доставчикът се задължава по ясен, разбираем и недвусмислен начин да отбележи новите цени на конкретните Услуги спрямо старите цени, като старите цени се зачертават. В случай че няма отбелязан период, през който важи намалението, счита се, че намалението се прилага за договори, сключени в рамките на 1 (един) месец от обявяването му.
22. Начините на плащане на различните пакети от Услугата са посочени в чл. 8.5. от тези Общи условия.
23. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време по свое усмотрение цените, посочени в Платформата, при съблюдаване на правилото на чл. 8.4 от тези Общи условия.

ХII. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

24. Доставчикът не гарантира, че потокът от информация от и към Платформата няма да бъде следен и записван от трети лица, и не носи никаква отговорност при наличие на такива случаи. Доставчикът полага грижата на добрия търговец за опазване на Платформата, сървъра и системния код от злонамерени атаки, но не гарантира отсъствие на такива атаки и препоръчва на Потребителя да осигури защита на потребителските софтуер и съдържание чрез антивирусни програми.
25. Информацията на Платформата се предава чрез външни услуги на далекосъобщителни мрежи, чието безаварийно функциониране е извън разумния контрол на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за качеството и състоянието на мрежови връзки и услуги, включително за наличността и качеството на връзката към интернет, както и за изправността на компютрите на своите Потребители.
26. Доставчикът уведомява Потребителя, че са възможни технически прекъсвания или затруднения при използването на Платформата, загуба и/или повреда на данни и програми. Доставчикът не поема каквато и да е отговорност, произтичаща от съдържанието и/или правилната работа на който и да е сайт, който може да бъде отворен чрез линк, съдържащ се на Платформата. Платформата може да съдържа връзки към други интернет сайтове, на трети лица, различни от Доставчика, върху които Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание и/или сигурност. Всяка отговорност на доставчика ще бъде единствено негова отговорност и няма да се разпростира по никакъв начин към неговите акционери, директори, представители, персонал и/или свързани лица.
27. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на обстоятелства извън своя контрол, като (без ограничение на изброяването) повреди в телекомуникационната инфраструктура и интернет връзките, компютърни вируси, неосъществена комуникация, неоторизиран достъп, както и в резултат на всякакви други обстоятелства, които се считат за непреодолима сила съобразно приложимото право и обичайната практика. Времето за предприемане на действия по установяването и отстраняването на възникнали технически повреди, възпрепятстващи частично или изцяло една или повече функционалности на сайтовете и услугите, е 72 (седемдесет и два) часа от установяването на възникналия проблем. Доставчикът няма да носи отговорност за причинени вреди в резултат на изпълнение на разпореждане на компетентен орган.

ХIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

28. Доставчикът администрира Платформата от офиса си в гр. София, ул. „Земеделска“ № 2.
29. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да му изпраща по електронен път съобщения, свързани с предлагане на продукти и услуги и с промени на предлаганите продукти и услуги, както и със съобщения, свързани с промени в условията и начините на използване на услугите, предоставяни чрез Платформата. Всяко такова съобщение трябва да съдържа изрично указание, че Потребителят може във всеки момент да се откаже да получава подобни съобщения, като активира линк, находящ се на видно място в съдържанието на придружаващия съобщението имейл.
30. Доставчикът има право по всяко време да прехвърли правата си по този договор на всяко трето лице в съответствие с приложимото право.
31. Ако която и да е клауза или разпоредба на тези Общи условия се окаже недействителна или неприложима изцяло или частично, такава клауза или разпоредба, или съответна част от нея няма да се счита част от договора, но приложимостта и валидността на останалата част от договора няма да бъдат засегнати. В такъв случай алтернативна клауза или разпоредба със значение, което е най-близко до значението на недействителната или неприложимата клауза или разпоредба, ще се счита, че замества последната с цел да осигури същия или еквивалентен ефект.
32. Всички уведомления между Страните се изпращат на адресите, посочени съобразно тези Общи условия. Адресът за контакти на Доставчика е посочен в т. 8.2. Адресът за контакти на Потребителя се посочва при регистрация на Потребителя. Всякакви уведомления, изпратени на адресите, посочени по-горе, включително на електронни адреси, ще се считат валидно изпратени и получени от съответния получател, включително когато някоя от Страните промени адреса си, без да уведоми надлежно другата Страна за новия си адрес за контакти.
33. За всички неуредени с тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
34. Всички спорове, свързани с тези Общи условия и тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение и неизпълнение, се уреждат доброволно, а ако не се постигне съгласие, се отнасят за разрешаване от компетентния съд
35. Тези Общи условия са със съдържание, актуализирано към 04.09.2023 г.

Последна актуализация [4 септември 2023 г.]