УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ „ВЗЕМИ И ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНО 30 ДНИ“

(В сила от 25.03.2021 г.)

1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522 с Партньорството на „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1.
2. Период за участие в Кампанията: от 25.03.2021 г. до 09.05.2021 г.
3. Кампанията предоставя възможност за безплатно тестване на услугата достъп до електронната образователна платформа е-просвета за период от 30 календарни дни.
4. Условията са валидни, ако в посочения срок на кампанията по т. 2 по-горе бъде активиран някой/и от следните видове абонаменти, които се заплащат чрез кредитна или дебитна карта, посочени в т.1.5 от Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.eprosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД (наричани за краткост по-надолу в текста ОУ), както следва:

4.1. Месечен абонамент;

4.2. Срочен абонамент с валидност 12 месеца;

4.3. Срочен абонамент с валидност 24 месеца.

5. Към периода на ползване на активирания по т. 4 абонамент се добавя срокът на тестовия период от 30 дни, като общият срок на договора става съответно по т.4.1 – 1 месец + 30 дни; по т.4.2 – 12 месеца + 30 дни; по т.4.3. – 24 месеца + 30 дни.

6. Началото на тестовия период от 30 дни съвпада с началото на влизане в сила на договора за съответния абонамент съгласно т. 2.2. от ОУ.
7. В рамките на безплатния тестови период от 30 дни, абонаментите, посочени в настоящите Условия, могат да се прекратят без неустойка по електронен път на сайта www.a1.bg, чрез профила на Потребителя в Моят А1.

8. След изтичането на тестовия период от 30 дни, договорът за абонамент може да бъде прекратен съгласно предвиденото в ОУ.
9. По отношение на ползваните услуги, доколкото не се изменят от настоящите Условия на Кампанията, се прилагат Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа е-просвета, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.
10. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на www.eprosveta.bg.

11. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
12. Настоящите Правила влизат в сила на 25.03.2021 г.