УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ

(В сила от 09.02.2022 г.)

1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522 с Партньорството на „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1.
2. Период от 09.02.2022 до 10.03.2022 г.
3. Кампанията предоставя възможност за ползване на услугата достъп до електронната образователна платформа e-prosveta.bg, с цената, посочена по-долу за срока на посочения абонамент.
4. Условията са валидни, ако в посочения срок по т. 2 по-горе бъде активиран абонамент с валидност 18 месеца, който се заплаща еднократно чрез кредитна или дебитна карта.
5. Към стандартната цена на абонамента 129,99 лв. се прилага отстъпка, като след прилагане на отстъпката крайната цена за 18-месечен абонамент, активиран при условията на т. 4 на тези Условия до 10.03.2022 г. е 99,99 лв. Посочените цени са с включен ДДС. След изтичане на периода на тази Кампания се прилага стандартната цена на абонамента 129,99 лв.
6. По отношение на ползваните услуги, доколкото не се изменят от настоящите Условия на Кампанията, се прилагат и Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.
7. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
8. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
9. Настоящите Правила влизат в сила на 09.02.2022 г.