УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ „ВЗЕМИ И ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНО 30 ДНИ“

(В сила от 11.03.2022 г.)

1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522 с Партньорството на „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1.
2. Период за участие в Кампанията: от 11.03.2022 г. до 09.04.2022 г.
3. Кампанията предоставя възможност за безплатно тестване на услугата достъп до електронната образователна платформа e-prosveta.bg за период от 30 календарни дни.
4. Условията са валидни, ако в посочения срок на кампанията по т. 2 по-горе бъде активиран някой/и от следните видове абонаменти, които се заплащат чрез кредитна или дебитна карта, посочени в т.1.5 от Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД (наричани за краткост по-надолу в текста ОУ), както следва:
4.1.Месечен абонамент;
4.2.Срочен абонамент с валидност 12 месеца;
4.3.Срочен абонамент с валидност 24 месеца.
5. Към периода на ползване на активирания по т. 4 абонамент се добавя срокът на тестовия период от 30 дни, като общият срок на договора става съответно по т.4.1 – 1 месец + 30 дни; по т.4.2 – 12 месеца + 30 дни; по т.4.3. – 24 месеца + 30 дни.
6. Началото на тестовия период от 30 дни съвпада с началото на влизане в сила на договора за съответния абонамент съгласно т. 2.2. от ОУ.
7. В рамките на безплатния тестови период от 30 дни, абонаментите, посочени в настоящите Условия, могат да се прекратят без неустойка по електронен път на сайта www.a1.bg, чрез профила на Потребителя в Моят А1.
8. След изтичането на тестовия период от 30 дни, договорът за абонамент може да бъде прекратен съгласно предвиденото в ОУ по отношение на различните видове абонаменти, както следва:
8.1. Прекратяване на договор за месечен абонамент за достъп до онлайн Платформата
а) Потребителят има право да прекрати този вид договор по всяко време след 23:59 ч. в деня на активацията през своя профил в Моят А1, меню Моите услуги, секция е-Услуги, без неустойка за прекратяване на абонамента, и без връщане на неизползваната част до края на абонамента.
б) Доставчикът има право да прекрати по всяко време този вид договор при прекратяване на съществуването или функционирането на Платформата и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване на достъпа до Услугата да възстанови на Потребителя пропорционална част от месечната абонаментна цена, съответстваща на месечния период, през който Потребителят е лишен от възможността за достъп до Услугата.
8.2. Прекратяване на договор за срочен абонамент за достъп до онлайн Платформата (12 или 24 месеца):
а) Потребителят може да прекрати договора чрез изпращане на електронно съобщение в свободна форма на е-мейл адрес info@prosveta.bg. В този случай Потребителят се задължава да заплати неустойка в размер на оставащите месечни такси за съответния срочен пакет до изтичане на срока му, но не повече от 3 (три) месечни такси.
б) В случай че Потребителят не заплати дължимата месечна такса за срочния абонамент на датата на плащане, достъпът до Платформата ще бъде временно спрян и Потребителят разполага с 10-дневен срок за изпълнение на паричното си задължение. При неплащане в 10-дневен срок от датата на временно спиране на достъпа до Платформата, договорът се счита развален след изтичане на този срок и Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на оставащите месечни такси за съответния срочен пакет до изтичане на срока му, но не повече от 3 (три) месечни такси за съответния срочен пакет.
в) Доставчикът има право да прекрати по всяко време този вид договор при прекратяване на съществуването или функционирането на Платформата и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване на достъпа до Услугата да възстанови на Потребителя пропорционална част от месечната абонаментна цена, съответстваща на месечния период, през който Потребителят е лишен от възможността за достъп до Услугата. В този случай Потребителят се освобождава от задължението да заплаща останалите месечни вноски до изтичане на срока за ползване на пакета.
г) При изтичане на срока за ползване на избрания абонамент договорът прекратява своето действие и пакетът се деактивира автоматично, доколкото в споразумение между страните не е уговорено друго.
9. По отношение на ползваните услуги, доколкото не се изменят от настоящите Условия на Кампанията, се прилагат и Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.
10. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
11. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
12. Настоящите Правила влизат в сила на 11.03.2022 г.