УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ „ВЗЕМИ СРОЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА Е-ПРОСВЕТА С 30% ОТСТЪПКА“

(В сила от 10.01.2022 г.)

1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522 с Партньорството на „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1.
2. Период за участие в Кампанията: от 10.01.2022 г. до 08.02.2022г. 
3. Кампанията предоставя възможност за ползване на услугата достъп до електронната образователна платформа www.e-prosveta.bg, с промоционална цена, за срока на посочените по-долу абонаменти.
4. Условията са валидни, ако в посочения срок на кампанията по т. 2 по-горе бъде активиран някой/и от следните видове абонаменти, които се заплащат чрез кредитна или дебитна карта, посочени в т.1.5 от Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.eprosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД (наричани за краткост по-надолу в текста ОУ), както следва:                                                    4.1. Срочен абонамент с валидност 12 месеца;
4.2. Срочен абонамент с валидност 24 месеца.
5. Към стандартната месечна цена на абонамента се добавя промоционална отстъпка от 31% за всеки от 12-те месеца на срока на ползване на едногодишния абонамент и 30% за всеки от 24-те месеца на срока на ползване на двугодишния абонамент. По-ниските месечни цени са както следва: 10,99 лв. месечна цена на абонамент 12 месеца (отстъпка от стандартна месечна цена 15,99 лв в размер на 31%) и 6,99 лв. месечна цена на абонамент 24 месеца (отстъпка от стандартна месечна цена 9,99 лв в размер на 30%). Посочените цени са с включен ДДС.                                                                                      6. Прилагането на процентната отстъпка съвпада с началото на влизане в сила на договора за съответния абонамент съгласно т. 2.2. от ОУ и се прилага всеки месец до изтичане на срока по избрания абонамент. 
7. Договорът за абонамент може да бъде прекратен съгласно предвиденото в ОУ. 
8. По отношение на ползваните услуги, доколкото не се изменят от настоящите Условия на Кампанията, се прилагат и Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.                                                                          8.1. Прекратяване на договор за месечен абонамент за достъп до онлайн Платформата
а) Потребителят има право да прекрати този вид договор по всяко време след 23:59 ч. в деня на активацията през своя профил в Моят А1, меню Моите услуги, секция е-Услуги, без неустойка за прекратяване на абонамента, и без връщане на неизползваната част до края на абонамента.
б) Доставчикът има право да прекрати по всяко време този вид договор при прекратяване на съществуването или функционирането на Платформата и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване на достъпа до Услугата да възстанови на Потребителя пропорционална част от месечната абонаментна цена, съответстваща на месечния период, през който Потребителят е лишен от възможността за достъп до Услугата.
8.2. Прекратяване на договор за срочен абонамент за достъп до онлайн Платформата (12 или 24 месеца):
а) Потребителят може да прекрати договора чрез изпращане на електронно съобщение в свободна форма на е-мейл адрес info@prosveta.bg. В този случай Потребителят се задължава да заплати неустойка в размер на оставащите месечни такси за съответния срочен пакет до изтичане на срока му, но не повече от 3 (три) месечни такси.
б) В случай че Потребителят не заплати дължимата месечна такса за срочния абонамент на датата на плащане, достъпът до Платформата ще бъде временно спрян и Потребителят разполага с 10-дневен срок за изпълнение на паричното си задължение. При неплащане в 10-дневен срок от датата на временно спиране на достъпа до Платформата, договорът се счита развален след изтичане на този срок и Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на оставащите месечни такси за съответния срочен пакет до изтичане на срока му, но не повече от 3 (три) месечни такси за съответния срочен пакет.
в) Доставчикът има право да прекрати по всяко време този вид договор при прекратяване на съществуването или функционирането на Платформата и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване на достъпа до Услугата да възстанови на Потребителя пропорционална част от месечната абонаментна цена, съответстваща на месечния период, през който Потребителят е лишен от възможността за достъп до Услугата. В този случай Потребителят се освобождава от задължението да заплаща останалите месечни вноски до изтичане на срока за ползване на пакета.
г) При изтичане на срока за ползване на избрания абонамент договорът прекратява своето действие и пакетът се деактивира автоматично, доколкото в споразумение между страните не е уговорено друго.                                                                                                                                                                                                      9. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на www.eprosveta.bg и www.a1.bg.
10. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.eprosveta.bg и www.a1.bg.
11. Настоящите Правила влизат в сила на 10.01.2022 г.