Условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформата е-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД чрез срочен абонамент за достъп до платформата с валидност 12 месеца

1. Тези условия („Условия“) уреждат юридическата рамка на взаимоотношенията между всеки потребител („Потребител“) и „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД („Доставчик“) по повод достъпа до интернет сайта e-prosveta.bg („Сайт“) и използването на конкретно изброени услуги, предоставени от Доставчика „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД в партньорство с „A1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД („А1”). Достъпът до сайта e-prosveta.bg се извършва чрез централизираната платформа на сайта („Платформа”). Настоящите условия се прилагат заедно с Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg (ОУ), предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.
2. Тези Условия се прилагат за предоставяне на следната услуга:
СРОЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА С ВАЛИДНОСТ 12 МЕСЕЦА
3. Начин на плащане:
При срочния абонамент по т. 2 цената за целия период от 12 месеца се предплаща наведнъж. Потребителят може да заплати цената на Услугите от срочния пакет за достъп до Платформата чрез кредитна или дебитна карта, чиито данни Потребителят въвежда при абониране за Услугата.
4. Продължителност на договорните отношения: Със сключването на договор за абонамента по т. 2 по-горе, Страните установяват договорни отношения за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, като крайният срок за ползване на пакета е посочен в потребителския профил на Потребителя в Моят А1, меню Моите услуги, секция е-Услуги.
5. Прекратяване на договора за срочен абонамент за достъп до Платформата с валидност 12 месеца:
Потребителят може да прекрати договора чрез изпращане на електронно съобщение в свободна форма на е-мейл адрес: info@prosveta.bg. В този случай заплатената от Потребителя цена за срока от 12 (дванадесет) месеца не подлежи на възстановяване.
6. За неуредените в настоящите правила условия се прилагат Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД, публикувани на адрес: www.e-prosveta.bg, доколкото не се изменят от настоящите правила.
7. Настоящите Условия влизат в сила на 11.08.2022 г.