УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ „ВЗЕМИ И ТЕСТВАЙ БЕЗПЛАТНО 15 ДНИ“

(В сила от 1.10.2020 г.; Изменени и допълнени от 9.10.2020 г.)

1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522 с Партньорството на „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1.
2. Период за участие в Кампанията: от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.
3. Кампанията предоставя възможност за безплатно тестване на услугата достъп до електронната образователна платформа e-prosveta.bg за период от 15 календарни дни.
4. Условията са валидни, ако в посочения срок на кампанията по т. 2 по-горе бъде активиран някой/и от следните видове абонаменти, които се заплащат чрез кредитна или дебитна карта, посочени в т.1.5 от Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД (наричани за краткост по-надолу в текста ОУ), както следва:
4.1.Месечен абонамент;
4.2.Срочен абонамент с валидност 12 месеца;
4.3.Срочен абонамент с валидност 24 месеца.
5. Към периода на ползване на активирания по т. 4 абонамент се добавя срокът на тестовия период от 15 дни, като общият срок на договора става съответно по т.4.1 – 1 месец + 15 дни; по т.4.2 – 12 месеца + 15 дни; по т.4.3. – 24 месеца + 15 дни.
6. Началото на тестовия период от 15 дни съвпада с началото на влизане в сила на договора за съответния абонамент съгласно т. 2.2. от ОУ.
7. (Изм. – в сила от 9.10.2020 г.) В рамките на безплатния тестови период от 15 дни, абонаментите, посочени в настоящите Условия, могат да се прекратят без неустойка по електронен път на сайта www.a1.bg, чрез профила на Потребителя в Моят А1 ). При прекратяване на абонамента в рамките на тестовия период, данните за активирания абонамент, както и данните, предоставени от клиента за запазване на банкова карта, се изтриват.
8. След изтичането на тестовия период от 15 дни, договорът за абонамент може да бъде прекратен съгласно предвиденото в ОУ.
9. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
10. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.eprosveta.bg и www.a1.bg.
11. Настоящите Правила влизат в сила на 1.10.2020 г. Същите са изменени и допълнени на 9.10.2020 г.