Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект;

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на сключване на договора, съгласно приложимите и действащи Общи условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.

IV. Уведомлението за отказ се изпраща по някой от посочените по-долу начини или чрез друго недвусмислено заявление:

– По електронен път на сайта www.a1.bg, чрез профила на Потребителя в Моят А1;

– До Доставчика с писмо на адрес – гр. София, ул. „Земеделска“ № 2 или факс +359 2 818 20 19;

V. Доставчикът възстановява платените от Вас суми без никакви допълнителни удръжки в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която сте упражнили правото на отказ от договора, в същото платежно средство, с което сте заплатили цената на Продуктите.

VI. Пpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз всички разходи, които сте направили за получаването и връщането на получената сума, комисиони на банки и други разходи извън сумата по стойността на извършената вноска, остават за Ваша сметка.

VII. Ако предоставянето на услугите е започнало по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

VIII. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

IX. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от договора.

X. Уведомлението за отказ от услугата следва да включва най-малко следните реквизити, за да бъде правилно идентифициран потребителят: три имена на потребителя; дата на поръчка на абонамента; вида абонамент/услуга; имейл адрес на потребителя.

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора:
Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора
чрез писмо на адрес гр. София, ул. „Земеделска“ № 2

До „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, факс +359 2 818 20 19;

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на*:

Име на потребителя/ите:

Адрес на потребителя/ите:

Подпис на потребителя/ите (само в случай че настоящият формуляр е на хартия):

Дата:

* Ненужното се зачертава.