УСЛОВИЯ ЗА КАМПАНИЯ „ВЗЕМИ СРОЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА Е-ПРОСВЕТА С 30% ОТСТЪПКА“

1. Организатор на Кампанията: „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522 с Партньорството на „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш“ № 1.
2. Период за участие в Кампанията: от 10.05.2021 г. до 09.06.2021 г.
3. Кампанията предоставя възможност за ползване на услугата достъп до електронната образователна платформа e-prosveta.bg, с промоционална цена, за срока на посочените по-долу абонаменти.
4. Условията са валидни, ако в посочения срок на кампанията по т. 2 по-горе бъде активиран някой/и от следните видове абонаменти, които се заплащат чрез кредитна или дебитна карта, посочени в т.1.5 от Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД (наричани за краткост по-надолу в текста ОУ), както следва:

  4.1. Срочен абонамент с валидност 12 месеца;

  4.2. Срочен абонамент с валидност 24 месеца.

5. Към стандартната месечна цена на абонамента се добавя промоционална отстъпка от 31% за всеки от 12-те месеца на срока на ползване на едногодишния абонамент и 30% за всеки от 24-те месеца на срока на ползване на двугодишния абонамент. По-ниските месечни цени са както следва: 10,99 лв месечна цена на абонамент 12 месеца(отстъпка от стандартната месечна цена в размер на 31%) и 6,99 лв месечна цена на абонамент 24 месеца(отстъпка от стандартната месечна цена в размер на 30%). Посочените цени са с включен ДДС.
6. Прилагането на процентната отстъпка съвпада с началото на влизане в сила на договора за съответния абонамент съгласно т. 2.2. от ОУ и се прилага всеки месец до изтичане на срока по избрания абонамент.
7. Договорът за абонамент може да бъде прекратен съгласно предвиденото в ОУ.
8. По отношение на ползваните услуги, доколкото не се изменят от настоящите Условия на Кампанията, се прилагат и Общите условия за ползване на услугите за достъп до онлайн платформа www.e-prosveta.bg, предоставяни в партньорство с „А1 България” ЕАД.
9. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като публикува промените на www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
10. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адреси www.e-prosveta.bg и www.a1.bg.
11. Настоящите Правила влизат в сила на 10.05.2021 г.